o potrebuje inkluzvna kola? o je inklzia vo

o potrebuje inkluzvna kola? o je inklzia vo

o potrebuje inkluzvna kola? o je inklzia vo vzahu k edukcii? Zdroj: EDUin Socilna exklzia odmietnutie majoritnej spolonosti zaleni uritch jedincov i kolektv odmietnutie uritch jedincov alebo kolektvu zaleni sa a ich tendencia vytvra uzavret kultrne vymedzen enklvy osobnostn charakteristika vyluovanch osb, ako s nzka rove ich kapitlov (ekonomickho, socilneho alebo

vzdelvacieho kapitlu) alebo nekompatibilita ich kapitlov s kapitlom majority (odlin kultrny kapitl) trukturlne faktory prin (svisiace aj s hodnotami) brniace jedincom i kolektvu integrova sa (Mare,2006, s. 6) Inklzia

kola by mala vzdelva vetky deti bez ohadu na ich fyzick, intelektulne, emocionlne, socilne, jazykov alebo in podmienky kola mus rozpozna a reagova na rznorodos potrieb svojich iakov uplatovanm rznych prstupov a tlov uenia inkluzvny prstup zabezpeuje kvalitn vzdelanie pre vetky deti prostrednctvom vhodnch uebnch plnov, organizanch opatren, pedagogickch stratgi, vyuvania dostupnch zdrojov a budovania partnerstva medzi kolou a komunitami malo by existova kontinuum podpory a sluieb, ktor zodpoved spektru pecilnych potrieb, ktor maj iaci koly

inkluzvna kola je najefektvnejm nstrojom na budovanie solidarity a spojenectva medzi demi so pecifickmi potrebami a ich rovesnkmi (The Salamanca statement and framework for action on special needs education, 1994) Je kola pre vetkch? iak - disponuje potrebnm vedomosami a zrunosami, doke sa adaptova na prostredie koly, m podporu rodiov, nem iadne pecifick vzdelvacie potreby, pochdza z prostredia, ktor zdiea rovnak kultrny kapitl ako majoritn spolonos Medzinrodn sprvy opakovane kontatuj, e slovensk vzdelvac systm vykazuje najvyiu zvislos vkonu det od ich

socilneho prostredia v rodine vsledky testovania PISA nepriamo poukazuj na to, e etnicita v kombincii so socioekonomickm statusom maj vrazn vplyv na vzdelvacie vsledky iakov deti, ktor doma hovoria inm ako vyuovacm jazykom (7% PISA vzorky) dosahovali od 97 do 123 bodov menej ako deti, ktorch materinsk jazyk je aj vyuovacm jazykom (Kriglerov et al, 2015). Je kola pre vetkch? Vo veobecnosti s Rmovia chudobnej ne ktorkovek in skupina populcie a s na tom horie ne in z pohadu prakticky ktorhokovek zkladnho socilneho ukazovatea, vrtane

vzdelania, zdravotnho stavu, podmienok bvania a prstupu k prleitostiam na trhu prce a v rmci obianskej spolonosti. Chudoba Rmov a socilna starostlivos o nich v Slovenskej republike (2002) Je kola pre vetkch? Poda oficilneho stania obyvateov z roku 2011 sa k rmskej nrodnosti na Slovensku prihlsilo 105 738 obyvateov, materinsk jazyk rmsky uviedlo 122 518 obyvateov, pouvanie rmskeho jazyka v domcnosti viac ako 128 000 obyvateov.

Celkov poet Rmov na Slovensku je Atlasom rmskych komunt z roku 2013 odhadovan na 402 810 Rmov, o predstavuje 7,43% podiel na celkovom pote obyvatestva k 31.12.2013. Je kola pre vetkch? Z celkovho odhadovanho potu Rmov na Slovensku rmski obyvatelia bvaj v rozptyle medzi majoritnm obyvatestvom (46,5 %), v koncentrovanch rmskych osdleniach vo vntri obce (11,5%) v sdelnch komunitch, ktor s umiestnen

vlune na okraji obce (23,6 %) v segregovanch osdleniach (73 920, 18,4 %). Je kola pre vetkch? Odhadovan vzdelanostn truktra v rmskej minorite poda Atlasu rmskych komunt 2013 zdroj: Rosinsk, 2015 Je kola pre vetkch? Jedna zo tatistk uveden v dokumente Rmske deti v slovenskom kolstve z roku 2004 uvdza, e v prvom ronku zkladnch kl je zastpenie rmskych iakov

11,2%. Prieskum Metodicko-pedagogickho centra v Bratislave, regionlne pracovisko Preov, z roku 2011 stanovuje percento iakov zo socilne znevhodnenho prostredia v prvom ronku zkladnch kl na 23,77%. Podobn prieskum realizovan Rosinskm (2011) na 277 zkladnch kolch v rmci celho Slovenska identifikuje na tchto kolch 20,84% rmskych iakov a 17,39% iakov zo socilne znevhodnenho prostredia. Je kola pre vetkch? Stretnutie kultrnych a socilnych odlinost inakos zvrazuje Prostredie socilnej exklzie neposkytuje dostatok primeranch

podnetov pre rozvoj osobnosti dieaa, pre jeho telesn i psychick vvin; samotn proces zrenia prebiehajci na zklade vntorne naprogramovanch zmien nesta na primeran rozvoj psychiky a motoriky dieaa Poda vskumu Svetovej banky z roku 2011 vo vybranch obciach s vysokm podielom Rmov navtevovalo matersk kolu len 28% rmskych det vo veku 3-6 rokov, 72% rmskych det vstupuje do zkladnej koly bez zakolenia v predkolskom zariaden. V sledovanom geografickom prostred matersk kolu navtevovalo 59% nermskych det, celoslovensk priemer sa pohyboval okolo 72%. Poda expertnch odhadov autorov Atlasu rmskych komunt (2013) je v predprimrnom vzdelvan podiel rmskych det vo veku 3-6

rokov zo socilne znevhodnenho prostredia pribline 5,49%. Je kola pre vetkch? Pri posudzovan kolskej zrelosti rmske diea zo socilne znevhodnenho prostredia zlyhva vo vine sledovanch oblast Problmovou je najm oblas jazykovej kompetencie v slovenskom (vyuovacom) jazyku Vsledky mapovania slovnej zsoby rmskych iakov v I. ronku kolskej dochdzky svedia o tom, e komunikan schopnos dieaa vznamne ovplyvuje nie len in materinsk jazyk, ale aj miera socilneho vylenia

Je kola pre vetkch? Je kola pre vetkch? Slovensk deti dosiahli priemern skre 24,59, o znamen, e disponuj dostatonou slovnou zsobou potrebnou pre vzdelvanie (skre 17 30) Rmske deti dosiahli priemern skre 8,83 bodu z monch 30 bodov a ich slovn zsobu meme hodnoti ako pre vzdelvanie nedostaujcu a predikujcu problmy v kolskej spenosti (skre niie ako 11) Slovn zsoba rmskych det v slovenine vo vzahu k osdleniu, v ktorom ij je: v dvoch typoch osdlenia nedostaujca koncentrcia v obci (na okraji obce) (7,98); segregovan osdlenie (3,11),

v jednom type osdlenia znen rmske rodiny ijce rozptlene medzi majoritnm obyvatestvom (15,73) Rmske deti dosiahli v rmskom jazyku priemern skre 17,18, ktor, hoci na spodnej hranici, sved o dostaujcej slovnej zsobe potrebnej pre spen vzdelvanie Je kola pre vetkch?

Zo sondy (Bindasov a kol., 2014), ktor realizovala v roku 2014 Kancelria verejnho ochrancu prv, vyplva, e vina z 21 odpovedajcich diagnostickch pracovsk pri diagnostike kolskej zrelosti rmskych det zo socilne znevhodnenho prostredia, neidentifikuje iadne rozdiely alebo len okolnosami vyetrenia provokovan rozdiely, naprklad neznalos slovenskho jazyka, pouva rovnak batriu testov, ale pri rmskych deoch preferuje neverblne subtesty. Poda tejto sondy je v oslovench diagnostickch centrch iba jedna psychologika, ktor s dieaom doke komunikova v rmine, niektor psychologiky vyuvaj prtomnos rodinnho prslunka ako tlmonka. Poda analzy individulneho prstupu pedaggov k iakom so

pecilnymi vzdelvacmi potrebami v eskej republike (2009) 20% z oslovench kl uviedlo, e by odmietlo vzdelva rmskych iakov zo socilne vylenho prostredia, pokia by to bolo mon Podporuje systm inkluzvny prstup? Ui sa, ska, testova, znmkova, odpoveda, vzdelva, stresova, ta, psa, rysova.... Komunikova, ui sa, pracova, rozvja sa, hra sa, rs, zlepova sa, spolupracova... Podporuje systm inkluzvny prstup?

Vskumne identifikovan bariry inkluzvneho prstupu (poda Svoboda, Smolk, Laurenkov, 2009; Svoboda, 2013) : vysok poet iakov v triedach, ktor nie je spravidla kompenzovan prtomnosou alieho pedagogickho pracovnka nedostatok pecilnych pedaggov a odbornch zamestnancov nedostatok asistentov pedagga, spojen s problematickm financovanm tejto pozcie na kolch nedostaton materilne vybavenie, technick a priestorov bariry; nzka miera poradenstva a podpory kl neochota pedaggov i predsudky vo vzahu k deom so pecilnymi vzdelvacmi potrebami

pro-segregan tlak rodiovskej verejnosti; uprednostovanie vzdelvania v homognnych skupinch selektvny charakter vzdelvacieho systmu Podporuje systm inkluzvny prstup? Podstatou prce je mc flexibilne reagova na potreby iakov,

ma vysok mieru autonmie Otvoren systm koly rodinm iakov dvera v intitciu Prehodnotenie centrlnych systmov hodnotenia a porovnvania vkonovch ukazovateov kl Poskytovanie finannch zdrojov na vzdelvanie Poda sprvy OECD z roku 2012, patr Slovensko dlhodobo ku krajinm, ktor do vzdelvania investuj menej ako je priemer krajn OECD Na tercirne vzdelvanie (kam patr okrem inho aj vzdelvanie pedaggov) poda dostupnch dajov investuj menej ako 1% iba 4 krajiny OECD vrtane Slovenska Vytvranie kompetenci potrebnch na uenie iakov s

odlinosami v rmci pregradulnej prpravy uiteov o mem urobi ja? o mem robi ja?

Zaujma sa Rozumie Rs Pracova so svojimi vlastnmi negatvnymi postojmi, stereotypmi, nepochopenm a strachom Ui sa so svojimi iakmi Ui vetky deti tak, ako chcem, aby boli vzdelvan moje vlastn deti Hada profesionlnu oporu

Komunikova s rodimi vetkch svojich iakov Ui sa od tch, ktorm sa dar o potrebuje kola, aby bola inkluzvna? inkluzvna kola inkluzvna spolonos inkluzvny lovek AKUJEM ZA POZORNOS

Recently Viewed Presentations

 • MỤC LỤC THÁNH CA - WordPress.com

  MỤC LỤC THÁNH CA - WordPress.com

  MỤC LỤC THÁNH CA L Khi nguyện cầu, tôi nhắc tên anh nhiều, xin Chúa cho anh được luôn thái an. Khi nguyện cầu, tôi sẽ xin Jêsus, thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn. 2 Khi ánh...
 • Energy Flow

  Energy Flow

  Title: ENERGY FLOW Author: Billiet Last modified by: Shirley Burchill Created Date: 10/24/2007 7:20:36 PM Document presentation format: On-screen Show
 • Health Information Literacy - Pacific College

  Health Information Literacy - Pacific College

  Health Information Literacy My NCBI : Tutorial Naomi C. Broering, MLS, MA, FACMI Dean of Libraries Gregory A. Chauncey, MBA, EE Consumer Health Program Mgr.
 • SMMSS - Support to Modernisation of Mongolia Standardisation ...

  SMMSS - Support to Modernisation of Mongolia Standardisation ...

  SMMSS - Support toModernisationofMongolia Standardisation System. Chemical risk assessment is a fairly well established . process and in general permits the assessment of . risks from long-term chronic exposure to a . chemical. It includes the assessment of food additives,...
 • ES250: Electrical Science HW8: Complete Response of RL

  ES250: Electrical Science HW8: Complete Response of RL

  Circuits that contain only one inductor or capacitor can be represented by a first-order differential equation. these circuits are called . first-order circuits. Thévenin and Norton equivalent circuits simplify the analysis of first-order circuits by permitting us to represent all...
 • US History II

  US History II

  Having behind us the producing masses of this nation and the world, supported by the commercial interests, the laboring interests and the toilers everywhere, we will answer their demand for a gold standard by saying to them: You shall not...
 • The Mogollon, The Anasazi, and The Hohokam

  The Mogollon, The Anasazi, and The Hohokam

  The Mogollon, the Anasazi, and the Hohokam Adaptations and Alterations Made for Survival Anasazi Artifacts Pottery (learned from the Mogollon) Squash gourds for water Baskets Stone tools - spear, throwing stick Digging sticks * Artifacts Pottery Loc.gov * Artifacts Squash...
 • Session 5A The Humanistic Dimension

  Session 5A The Humanistic Dimension

  What Is Humanism? Humanism is a philosophical and ethical stance that emphasizes the value and agency of human beings, individually and ... In social theory and philosophy, anti-humanism is a theory that is critical of traditional (modern secular) humanism and...