pro1.szs-tabor.cz

pro1.szs-tabor.cz

Teoretick modely oetovatelstv Model -vzor neho, nvrh ( napodobenina), ablona Model -vzor neho, nvrh ( napodobenina), ablona Oetovatelsk model -vzorov schma,kter v konkrtnch podmnkch (spoleenskch, kulturnch,

ekonomickch) dv nvod jak koncepci oetovatelstv realizovat v praxi. Oetovatelsk modely -hledaj teoretick cesty jak doshnout cl oetovatelstv Oetovatelsk modely -hledaj teoretick cesty jak doshnout cl oetovatelstv -charakterizuj vztahy mezi ZDRAVM ~ PROSTEDM ~ LOVKEM(nemocnm) ~ OETOVATELSKOU P (sestrou) Oetovatelsk modely -hledaj teoretick cesty jak doshnout cl

oetovatelstv -charakterizuj vztahy mezi ZDRAVM ~ PROSTEDM ~ LOVKEM(nemocnm) ~ OETOVATELSKOU P (sestrou) -abstraktn rmce, kter pomhaj sestrm: plnovat oetovatelskou pi zjiovat problmy vztahujc se ke klinick praxi studovat vsledky oetovatelskch innost a zsah odr podstatu oetovatelstv

Oetovatelsk modely Oetovatelsk model nen jednou pro vdy dan teorie, ale rozvjejc a mnc s zpsob uspodn mylen a oetovatelsk innosti, je odr postoje, metody a cle oetovatelstv. (Lemon 1) Oetovatelsk modely 1. Abdellahov 2. Gordonov 3. Hendersonov 4. Johnsonov

5. Kingov 6. Leiningerov 7. Levineov 8. Neumanov 9. Nightingaleov 10. Oremov 11. Orlandov 12. Peplauov 13. Rogersov 14. Roperov 15. Royov 16. Watsonov 17. Widenbachov Modely v souasnosti aktuln:

Gordonov, Hendersonov, Leiningerov, Watsonov Marjory Gordon Virginia Henderson Madeleine Leininger Jean Watson 1. Koncepn model Abdellahov (model 21 problm oetovatelstv) Faye G. Abdellah navrhla klasikan rmec pro uren problm sester/porodnch asistentek zaloen na mylence, e oetovatelstv je

pevn orientovno na zdravotn poteby. Jej hlavn sil bylo zameno na odlien oetovatelstv z pouh medicnsk orientace na nemoc. Jej klasikan rmec zahrnuje 21 oetovatelskch problm. (Kim,1999) 2. Koncepn model Gordonov (model funknho typu zdrav) Marjory Gordon stanovila zkladn strukturu modelu pomoc 12 oblast, z nich kad pedstavuje funkn nebo dysfunkn soust zdrav (zdravotnho stavu) lovka, podle nich

sestra nebo porodn asistentka zskv potebn informace: 1. Vnmn zdrav 2. Viva a metabolismus 3. Vyluovn 4. Aktivita cvien 5. Spnek a odpoinek 6. Vnmn, citlivost a poznvn 7. Sebepojet a sebecta 8. Role mezilidsk vztahy 9. Sexualita 10. Stres 11. Vra ivotn hodnoty 12. Jin

Model vyhovuje oetovatelsk praxi, ale i vdlvn a vzkumu, je vsledkem grantu, kter byl v 80. letech min. stolet nancovn vldou USA. 3. Koncepn model Hendersonov (model udrovn-opory) Jedinenou funkc sestry je pomhat lovku, nemocnmu nebo zdravmu,provdt innosti pispvajc k udren nebo nvratu zdrav, ppadn klidn smrti, kter by provdl bez pomoci, kdyby ml potebnou slu, vli a znalosti. A dl to tak, aby mu pomohla co nejrychleji

doshnout samostatnosti. (Virginia Henderson: The nature of nursing, 1966) Hlavnm clem oetovatelstv je udret lovka maximln sobstanho, nezvislho, aby byl schopen hodnotn t. V ppad, e nem potebnou slu, vli a znalosti, pomh sestra vhodnou oetovatelskou p. (Virginia Henderson: Basic principes of nursing care, 1960) Prvky zkladn oetovatelsk pe dle Hendersonov: 1. Normln dchn 2. Adekvtn strava a pit

3. Vyluovn 4. Pohyb a udrovn tlesn polohy /dren tla/ 5. Spnek a odpoinek 6. Vbr vhodnho odvu oblkn, svlkn 7. Udrovn tlesn teploty, pizpsoben se prosted 8. Udrovn tlesn hygieny, upravenost, ochrana pokoky 9. Vyvarovn se nebezpe z okol, zabrnit zrann jinch 10. Komunikace s okolm, vyjden emoc, poteb, obav 11. Konn pobonosti podle vlastn vry 12. Prce na nem, co je smyslupln a dv uspokojen z vsledk prce 13. Hry nebo ast v rznch formch rekreace 14. Uit se, objevovat nebo uspokojovat zvdavost, kter vede k normlnmu vvoji osobnosti a zdrav

Mylenky Hendersonov a jej definice oetovatelstv jsou aktuln dodnes. Jej model lze pout k posouzen poteb klienta jak v domc, tak nemocnin oetovatelsk pi Vechny lidsk bytosti maj stejn poteby bez rodlu rasy, kultury, pohlav a vku, tempramentu, intelektu. V. Henderson 4. Koncepn model Johnsonov (model behaviorln systmov) Prakticky je behaviorln systmov

model Johnsonov vhodn nap. u klient u nich je zdravotn problm zamen na zmnu dosavadnho chovn ( u drogov zvislch, u kuk, u poruch pjmu potravy apod.) Je tvoen 7 podsystmy, vechny spolu vzjemn souvis, stres me zmnit klientovi vzory chovn a vyvolat naruen rovnovhy. Clem oetovatelsk pe je zmna smrem k optovn rovnovze, redukc stresor a podporou obrannch schopnost osoby. Sedm podsystm behaviorlnho modelu 1. Subsystm shromaovn: patit nkomu, souviset s nm, 2. 3.

4. 5. 6. 7. doshnout blzkosti, budovat sociln vztahy, sounleitost. Subsystm spchu: zdokonalovat a kontrolovat sebe sama nebo sv prosted, doshnout zlepen, vytvet intelektuln, fyzick, sociln dovednosti Subsytm zvislosti: udret zdroje prosted smujc k pomoci, podpoe, bezpenosti, dve, pozornosti Subsystm agresivity: chrnit sebe sama nebo chrnit ostatn od skutenho nebo pedstavovanho ohroen osobami, doshnout sebeochrany a schopnosti prosadit se Subsystm vyluovn: vyluovn extrt a biologickch ltek z tla

Subsystm pjmu potravy: Zskat potebn zdroje, udret integritu organismu a stav spokojenosti Subsystm sexuality: plnit oekvn v sexuln oblasti, uspokojovat biologick i sociln faktory ovlivujc adekvtn sexuln chovn 5. Koncepn model Kingov (model interanch systm) Interan proces, ve kterm sestra i porodn asistentka spolen s klientem zpracovv informace, komunikuje, co vede k innosti, kter vyst do reakc, pokud nedojde k naruen. Spolen vyt cle, prostedky k jejich dosaen a innosti provedou.

Kingov denuje prvky interaknho procesu takto: akce vznik pi setkn klienta se sestrou, seznmen se situac, podmnkami, motivac, stanoven cl reakce = zpsob, jakm klient pp. sestra reaguj interakce = vzjemn komunikace transakce = dosaen shody, cle McEwen, 2002 6. Koncepn model Leiningerov (teorie transkulturn pe) Lid maj prvo mt vlastn kulturn hodnoty, vru a poteby. Pokud sestry poskytuj

svm klientm kvalitn slubu, mus poskytovat takovou pi, kter bude toto prvo respektovat. Tedy poskytovat lidem rozdlnch kultur kulturn specickou a vestrannou pi v podpoe zdrav, blaha i pomoci jim elit nepznivm okolnostem, tkostem, smrti kulturn vhodnmi zpsoby. Leininger, 1991 Teorie transkulturnho oetovatelstv je znma pod oznaenm model vychzejcho slunce. Schma modelu Leiningerov - Model vychzejcho slunce 7. Koncepn model Levineov

(konzervativn model) Myra Estrin Levine oceuje holistick pstup k oetovatelsk pi o vechny lidi, zdrav i nemocn. Oceuje jedinenou individualitu kad osoby. Pina ohroen osobn celistvosti nebo integrity spov ve vnjch podmnkch. Vnitn rovnovha organismu trvale zvis na zevnch silch. Levine, 1991 8. Koncepn model Neumanov (model systm zdravotnick pe)

Vychz z reakc pacienta na stresory. Pacientovo vnmn stresovch faktor, jeho reakce a pizpsoben se jim jsou hodnoceny ve vztahu k faktorm fyziologickm, sociologickm, kulturnm, vvojovm a spiritulnm. Podle Neumanov oetovatelsk pe posiluje odolnost lovka pomoc pirozench i nauench reakc nemocnho na stresor a to prostednictvm oetovatelskho procesu - oetovatelsk diagnzy, stanoven cl a zkrok, kter vedou k optimln oetovatelsk pi. 9. Koncepn model Nightingaleov (oetovatelsk teorie zamen na prosted)

Podle Nightingaleov: Oetovn mlo by krom podvn lk znamenati vhodn a rozumn uvn erstvho vzduchu, svtla, tepla, istoty a pouvn pimench a vybranch pokrm. Dobr oetovn zakld se na bedlivm pozorovn rozlinch jednotlivost. Oetovatelka vede nemocnho ke vemu, co jest mu prospno. Nightingaleov vytvoila ideu oetovatelstv zaloenou na vztahu lovka, jeho zdrav a prosted. Jej oetovatelsk principy jsou platn dodnes, pestoe ijeme ve spolenosti na vy sociln i ekonomick rovni.

Schma modelu Nightingaleov 10. Koncepn model Oremov (model sebepe) lovk m pirozenou schopnost o sebe peovat, pispvat osobn ke svmu zdrav a vytvet pro sebe pocit dobr pohody. Tyto innosti lovka jsou ovlivovny jeho vkem, schopnostmi a spoleensko-kulturnm prostedm. V ppad neschopnosti sebepe je nutn oetovatelsk zsah. (Orem, D. E.: Nursing Concepts of practice, 1991) Sebepe je zamena na est zkladnch oblast:

1. Dostaten a pravideln pjem potravy, vody a vzduchu 2. Uspokojiv funkce vyluovn moi, stolice a potu 3. Rovnomrn rozloen innosti a odpoinku 4. Rovnovha mezi samotou a sociln interakc 5. Rovnovha mezi bezpem, jistotou a hrozcm nebezpem 11. Koncepn model Orlandov (model dynamickho interaknho procesu) Ida Jean Orlando se ve sv teorii sousteovala na ti oblasti oetovatelsk profese:

1. vztah mezi klientem/pacientem a sestrou 2. profesionln roli sestry 3. rozvoj oetovatelskho poznn Oetovatelstv dle Orlandov je uniktn smr k pmmu kontaktu s klientem/pacientem v oblasti sociln i komunikativn, je to interakn proces, jak poskytnout tchu v nouzi nebo napomoci zskat pocit pohody. (Orlando,1990) 12. Koncepn model Peplauov (model interpersonlnch vztah)

Hildegard E. Peplau: Oetovatelstv je vznamn terapeutick interpersonln proces, kter psob v souinnosti s dalmi procesy, kter lidem umouj navrcen zdrav. Model k uspokojovn poteb bio-psycho-socilnch a bezpe v interpersonlnch vztazch. 13. Koncepn model Rogersov (model jednotnch lidskch bytost) Martha E. Rogers vid klienta jako lovka v ivotnm prosted, kde kad hmotn stice vytv ve svm okol urit pole(energetick, ekologick), v nm dochz k interakci.

Clem je dosaen maximlnho zdravotnho potencilu a pomoci klientovi tak, aby se pizpsoboval zevnm podmnkm prosted bez komplikac. 14. Koncepn model Roperov (model vychzejc ze ivotnch aktivit klienta) Nancy Roper zdrazuje vznam pacientovy schopnosti provdt samostatn innosti dennho ivota. Kad lovk je zapojen do tchto innost prostednictvm svho ivotnho rozpt. Bhem ivota se lovk pohybuje od pln zvislosti k pln nezvislosti vzhledem k vku,

zdravotnmu stavu a dalm okolnostem. Roperov sestavila 12 zkladnch ivotnch aktivit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Udrovn bezpenho okol Komunikace s okolm Dchn Jdlo a pit Vyluovn

Osobn hygiena a oblkn 7. Kontrola tlesn teploty 8. Pohyb 9. Prce a hry 10. Projevy sexuality 11. Spnek 12. Umrn 15. Koncepn model Royov (model adaptan) Callista Roy: Klient je chpn jako pjemce oetovatelsk pe, jako biopsychosociln bytost,

kter je v neustlm kontaktu s prostedm. Zdrav je stav a proces byt a stvn se integrovanm a celistvm. Tento model m pt zkladnch prvk, kter sestra bere pi volb nejvhodnj oetovatelsk pe v vahu: 1. 2. 3. 4. 5. Pjemce oetovatelsk pe (klient) Zdrav Prosted

Cl oetovatelsk pe Sestersk aktivity Na zklad zhodnocen nemocnho stanov sestra oetovatelsk diagnzy, vypracuje pln pe, kterou po proveden zhodnot. Nvrh oetovatelsk pe plnuje ve spoluprci s nemocnm, aby pe skuten smovala k podpoe jeho adaptace. 16. Koncepn model Watsonov (model humanistick pe) Jane Watson stanovila deset faktor humanistick oetovatelsk pe orientovanch na

podporu zdrav: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Formovn systmu hodnot Pocit vry, nadje, optimismu a dvry Pstovn citlivho postoje k sob a k ostatnm Dvra v pomoc inn komunikace, empatie Vyjden pozitivnch i negativnch cit Tvoiv pstup k oetovatelsk pi, tvoiv metoda oetovatelskho procesu

7. Vzjemn uen a postupn pesun zodpovdnosti za dobr zdrav na klienta 8. Pomoc klientovi zvldat zmny prosted (i vnitnho) 9. Pochopen a podpora pi uspokojovn lidskch tlesnch, socilnch, emocionlnch a spiritulnch poteb 10. Citlivost k pochopen sebe a ostatnch 17. Koncepn model Wiedenbachov (model umn pomoci na zklad pedpisov teorie) Podle Erstine Wiedenbach zvis spch oetovatelsk praxe na seste/porodn asistentce, na pjemci klientovi, na cli, prostedcch a rmci. Teorie je vhodn pro individuln oetovatelskou pi, tedy pro jednotlivce, ne pro skupiny. Model je

mon vyut jak v nemocnici, tak v komunit, ale pedevm u thotnch en a matek. Pi zskvn informac o klientov poteb pomoci vychz model ze t hlavnch zsad: 1. Zsada shody a neshody(hodnocen klienta sestrou) 2. Efektivn vytrvalosti pomoci klientovi 3. Zsada rozen pe(kdy se obrtit o dal pomoc) Pouit Pouitliteratura: literatura: Archalousov ArchalousovAlexandra, Alexandra,Pehled Pehledvybranch

vybranchoetovatelskch oetovatelskchmodel model

Recently Viewed Presentations

 • Folie 1 - Deutsches Institut für Menschenrechte

  Folie 1 - Deutsches Institut für Menschenrechte

  Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations: (a) decides that UNAMID is authorised to take the necessary action, in the areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities in order to:...
 • Chapter 8: Major Elements - Whitman College

  Chapter 8: Major Elements - Whitman College

  Rotoinversion e. 6-fold rotoinversion ( 6 ) Note: this is the same as a 3-fold rotation axis perpendicular to a mirror plane (combinations of elements follows) 3-D Symmetry New Symmetry Elements 4. Rotoinversion e. 6-fold rotoinversion ( 6 ) A...
 • CERT Basic Training Hazards - Tsunamis

  CERT Basic Training Hazards - Tsunamis

  Tsunami Facts. 24 tsunamis have caused damage in U.S. and territories during past 224 years . Wave height ranges: inches to 100+ feet. Tsunamis can travel upstream in coastal estuaries and rivers. Damaging waves as high as 60 feet extending...
 • blogs.uw.edu

  blogs.uw.edu

  Parkinson's Disease and the Gut Microbiota . ... contact Brenda Martinez at . [email protected] Add in that RUOP students cannot do a non-RUOP III (no time) III SELECTIVES. Scholarship of Discovery. ... Dr Shobha Stack and Dr Karla Kelly, [email protected]
 • INTRODUCING ASQ:SE-2 Adapted from ASQ-3 and ASQ:SE-2 Training

  INTRODUCING ASQ:SE-2 Adapted from ASQ-3 and ASQ:SE-2 Training

  children that are abused or neglected.(Bruce D. Perry, M.D., Ph.D. Psychiatrist, Senior Fellow of the Child Trauma Academy in Houston, Texas). The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) released its first comprehensive report on the mental health of children,...
 • Majoring in Business Economics or Economics

  Majoring in Business Economics or Economics

  Cottingham Chalk Hayes. June 2010 - August 2010 (3 months)Charlotte, North Carolina ... Matthew Tobin2008-2012. Business Analyst. Spartan Financial Partners. June 2012 - Present (1 year 5 months)Spartanburg, South Carolina ... Majoring in Business Economics or Economics Last modified by:
 • Présentation PowerPoint

  Présentation PowerPoint

  Au 15ème siècle, quels étaient les Seigneurs du Murault? Les . Lauvergnat. sont les Seigneurs du Murault depuis le 15ème siècle et le seront pendant plusieurs générations. « Le Patrimoine de Lusignan Villages et lieux-Dits page . 183 » Le...
 • A Lewis dot diagram is an easy way to represent an atom's ...

  A Lewis dot diagram is an easy way to represent an atom's ...

  A Lewis dot diagram is an easy way to represent an atom's valence electrons using dots around the element's symbol. Bohr Model. Lewis dot diagram. Steps to creating Lewis dot diagrams. ... Boron. Carbon. Neon. Potassium. Sodium. Have volunteers put...